fbpx

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych jest NZOZ Międzyszkolny Zakład Rehabilitacji i Korekcji Wad Postawy Ośrodek Naukowo Badawczy w Aleksandrowie Łódzkim przy pl. T. Kościuszki 28.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: info@nzozherbrand.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z zadań statutowych Administratora a także w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa oraz w celu wykonania łączącej strony umowy o świadczenie usług dydaktycznych, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być niekiedy dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcą danych osobowych mogą być organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz uprawnione podmioty dostarczające nam obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO.
 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo:
  1) dostępu do danych osobowych,
  2) żądania ich sprostowania lub usunięcia,
  3) żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4) wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO,
  5) prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO,
  6) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące danych osobowych nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.
 9. Podanie danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów prawa, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia.