fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych osobowych jest dla NZOZ Międzyszkolnego Zakładu Rehabilitacji i Korekcji Wad Postawy Ośrodka Naukowo Badawczego (zwanego dalej Placówką) niezwykle istotna. Poniższe postanowienia dostarczą informacji o tym, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy, a także komu możemy je przekazać. Placówka wykorzystuje wyłącznie tylko te dane, które Państwo dostarczyli i tylko w tym celu w jakim skontaktowali się Państwo z nami, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, wypełnienia formularza kontaktowego. Macie Państwo pełne prawo do decydowania o swoich danych osobowych. Dla Placówki jest niezwykle ważne Państwa zaufanie co do ochrony powierzonych nam danych osobowych.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Placówkę z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy Placu T. Kościuszki 28.

Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisów przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

1 DEFINICJE

Serwis – serwisy internetowe działające pod adresem https://nzozherbrand.pl/;

Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;

Administrator – NZOZ Międzyszkolny Zakład Rehabilitacji i Korekcji Wad Postawy Ośrodek Naukowo Badawczy z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy Placu T. Kościuszki 28 jako podmiot prowadzący stronę https://nzozherbrand.pl/; oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, korzystających z serwisów internetowych działających pod adresem https://nzozherbrand.pl/;

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu;

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

2 DANE OSOBOWE – PODSTAWY PRAWNE, CELE PRZETWARZANIA, ODBIORCY DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ Międzyszkolny Zakład Rehabilitacji i Korekcji Wad Postawy Ośrodek Naukowo Badawczy z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy Placu T. Kościuszki 28. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt, który możliwy jest poprzez adres e-mail: info@nzozherbrand.pl. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

  1. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku:
  • konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie,
  • prowadzenia publicznych profili na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Youtube. W związku z tym Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
  1. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku:
  • przesyłania newslettera ponieważ umożliwiamy Tobie zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści informacyjne lub marketingowe. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
  • informacji marketingowych, do którego może dojść na skutek profilowania. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie wykonywanych przez Ciebie czynności w Serwisie, a w szczególności na podstawie przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego Serwisu, pozwalając na zaprezentowanie Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować. Masz prawo nie podlegać zautomatyzowanemu profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Twoje dane będą przetwarzane wówczas do czasu cofnięcia udzielonej zgody;
  • analizy i udzielania odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, narzędzia chat bądź kontaktu telefonicznego oraz w związku z działalnością prowadzoną w social media.

3 ŚRODKI TECHNICZNE

Administrator chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,

typ i język przeglądarki,

data i godzina zapytania,

liczba wysyłanych przez serwer bajtów,

adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,

informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego. Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

4 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przetwarzanie danych osobowych daje Tobie uprawnienia określone poniżej. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie. Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania, wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych, Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami, jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres korespondencyjny NZOZ Międzyszkolny Zakład Rehabilitacji i Korekcji Wad Postawy Ośrodek Naukowo Badawczy z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim lub drogą mailową na adres info@nzozherbrand.pl

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

5 RODZAJE COOKIES

Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

6 BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

7 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwis. Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na uwierzytelnianie dostępu, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zabezpieczanie Serwisu przed atakami hakerskimi, „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie), dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

8 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. GOOGLE Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usługi: Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu, Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Serwis, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne. MS BING Wyszukiwanie MS Bing, wykorzystuje dane, takie jak kwerendy wyszukiwania określone w sekcji Bing zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności MS. Dane wykorzystywane są w celu zagwarantowania skutecznego działania i zapewnienia użytkownikowi jak najlepszego środowiska pracy. Rodzaje gromadzonych przez wyszukiwarkę danych zależą od funkcji wykorzystywanych przez użytkownika, a także od dokonanych przez niego konfiguracji i ustawień, ale są to głównie dane dotyczące urządzeń i użycia. Klienci mogą decydować, jakie przekazują.

9 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies;

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie;

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu;

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Serwisu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Serwisu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

10 WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

11 Zmiany w Polityce Cookie

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Cookies bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności i Cookies.